Sprawdź szkolenia online na naszej platformie

Dbamy o bezpieczeństwo

twojego pracownika

INFORMACJA RODO

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku strony internetowej www.bhpperitus.pl

Informujemy, że od 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie
znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE tj. „RODO”.

Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności strony www.bhpperitus.pl.
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością
i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Polityka Prywatności ustala zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych
osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu
internetowego www.bhpperitus.pl (zwanego dalej „Stroną”).
2. Administratorem jest firma BHP Peritus Michał Chłopecki ul. Źródlana 3, 84-207 Bojano.
3. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym
w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE.L 2016.119.1,
Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Strony, w szczególności
poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
5. Wszystkie informacje o Użytkownikach zbierane są automatycznie, z chwilą odwiedzenia przez
nich Strony. Informacje te mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w związku
z korzystaniem ze Strony i zbierania danych demograficznych o Użytkownikach.
6. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP
kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest
następujący:
a) publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio
komputer użytkownika),
b) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
c) czas nadejścia zapytania,
d) pierwszy wiersz żądania HTTP,
e) kod odpowiedzi HTTP,
f) liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
g) informacje o przeglądarce użytkownika,
h) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę. Dla zapewnienia jak
najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony
odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie
zawiera błędów itp.
7. Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu,
zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich ze Strony, zapisywanych w logach
systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie
tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze Strony, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi
innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.
8. Strona w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies”
należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane
w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych.
9. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Strony, w tym
aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić Stronę w sposób dostosowany do jego
indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Strony. Pliki cookies nie są
wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
10. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe
pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików
cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, z tym
zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia,
a nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony.
11. Portal korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies
anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego
Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują
się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
12. Strona www.bhpperitus.pl zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników
i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności.
Korzystając ze Strony, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce
Prywatności.
13. Użytkownik posiada uprawnienie do:
a) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora
w Gdyni (art. 15 RODO)
b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia
zapomnianym”,
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
e) żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do
innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na
podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
14. Administrator informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO użytkownik ma prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193
Warszawa) dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
15. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie
modyfikacje do powyższego zapisu.

Masz pytania? Zadzwoń do nas: +48 502 642 595

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU