Sprawdź szkolenia online na naszej platformie

Dbamy o bezpieczeństwo

twojego pracownika

Szkolenia

Szkolenia BHP

Przeprowadzamy szkolenia wstępne dedykowane osobom rozpoczynającym pracę.
Przeprowadzamy szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych.

Zajmowane w zakładzie pracy stanowisko: Częstotliwość odbywania szkolenia okresowego:
Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści. Nie rzadziej niż raz na 5 lat
Pracownicy inżynieryjno – techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych. Nie rzadziej niż raz na 5 lat
Pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania służby bhp. Nie rzadziej niż raz na 5 lat
Pracownicy, którzy narażeni są na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie bhp. Nie rzadziej niż raz na 5 lat
Pracownicy administracyjno – biurowi i inni niewymienieni w tabeli. Nie rzadziej niż raz na 6 lat
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. Nie rzadziej niż raz na 3 lata
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których wykonywanie są prace szczególnie niebezpieczne. Nie rzadziej niż raz na 1 rok

Wszystkie szkolenia przeprowadzamy z uwzględnieniem specyfiki klienta.
Prowadzimy również zajęcia praktyczne z użyciem specjalistycznego sprzętu.

Szkolenia PPOŻ

Przeprowadzamy szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej, informujące uczestników m. in. o:
• podstawowych przepisach prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
• zagrożeniach pożarowych w obiekcie, przyczynach powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
• zadaniach i obowiązkach pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
• czynnościach zabronionych,
• zasadach alarmowania pracowników,
• numerach alarmowych,
• zasadach i organizacji ewakuacji ludzi i mienia, miejsce zbiórki do ewakuacji,
• rozmieszczeniu sprzętu przeciwpożarowego,
• rozmieszczeniu planów ewakuacyjnych,
• zasadach zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Szkolenie przeprowadzamy z uwzględnieniem specyfiki zakładu pracy.
Prowadzimy również zajęcia praktyczne z użyciem specjalistycznego sprzętu.

Szkolenia pierwsza pomoc

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród wszystkich grup zawodowych.
W trakcie szkolenia wykorzystujemy sprzęt medyczny. Uczestnicy szkolenia poprzez czynny udział nabywają
praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych przypadkach urazów.

Prowadzimy zajęcia praktyczne z użyciem specjalistycznego sprzętu –
wykorzystując fantomy, defibrylatory i inny sprzęt ratunkowy.

Szkolenia SEP

Organizujemy szkolenia SEP, które kierowane są do osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Każde szkolenie kończy się egzaminem, dzięki któremu uczestnicy zdobywają odpowiednie uprawnienia SEP.

Masz pytania? Zadzwoń do nas: +48 502 642 595

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU